275-فضیلت‌های ناچیز

 

«تا آن جا که به تربیت بچه‌ها مربوط می‌شود فکر می‌کنم به آنها نباید فضیلت‌های ناچیز بلکه باید فضیلت‌های بزرگ را آموخت:

نه صرفه‌جویی را که سخاوت را و بی‌تفاوتی نسبت به پول را.

 نه احتیاط را که شهامت و حقیرشمردن خطر را.

 نه زیرکی را که صراحت وعشق به واقعیت را.

 نه سیاست‌بازی که عشق به همنوع و فداکاری را.

نه آرزوی توفیق که آرزوی بودن و دانستن را.

 اما معمولا بیشتر ما برعکس عمل می‌کنیم».

ناتالیا گینزبورگ

/ 0 نظر / 18 بازدید